Source code for plaso.formatters.sophos_av

# -*- coding: utf-8 -*-
"""The Sophos Anti-Virus log (SAV.txt) file event formatter."""

from __future__ import unicode_literals

from plaso.formatters import interface
from plaso.formatters import manager


[docs]class SophosAVLogFormatter(interface.ConditionalEventFormatter): """Formatter for a Sophos Anti-Virus log (SAV.txt) event data.""" DATA_TYPE = 'sophos:av:log' FORMAT_STRING_PIECES = [ '{text}'] SOURCE_LONG = 'Sophos Anti-Virus log' SOURCE_SHORT = 'LOG'
manager.FormattersManager.RegisterFormatter(SophosAVLogFormatter)